Sứ mệnh

“IWCA Việt Nam tìm cách thừa nhận sự tham gia của phụ nữ trong ngành cà phê và trao quyền cho họ bằng cách cung cấp các công cụ cần thiết để cho phép họ có quyền truy cập như nhau vào các tài nguyên và lợi ích của công việc của họ.”

Tầm nhìn

“Được quốc tế công nhận là thành viên của IWCA Global và là người hỗ trợ hiệu quả các cơ hội mới cho phụ nữ trong lĩnh vực cà phê, cải thiện chất lượng cuộc sống trong cộng đồng của họ một cách bền vững tại Việt Nam.”

Chúng tôi là một nhóm phụ nữ Việt Nam cho rằng cần phải cải thiện sự đại diện của phụ nữ trong ngành cà phê tại Việt Nam. Chúng tôi thành lập Công ty xã hội Liên minh Cà phê Phụ nữ Quốc tế Việt Nam (IWCA Vietnam), một doanh nghiệp xã hội phi lợi nhuận với nhiệm vụ cải thiện sinh kế của phụ nữ trong tất cả các lĩnh vực của ngành cà phê tại Việt Nam và lợi nhuận sẽ được tái đầu tư vào mở rộng hoạt động bền vững.

IWCA Việt Nam cũng tìm cách trao quyền cho phụ nữ bằng cách cung cấp các công cụ cần thiết để cho phép họ có quyền truy cập như nhau vào các tài nguyên và lợi ích của công việc của họ. Chúng tôi muốn được quốc tế công nhận là thành viên của Liên minh Cà phê Phụ nữ Quốc tế (IWCA Toàn cầu) và là người hỗ trợ hiệu quả các cơ hội mới cho phụ nữ trong lĩnh vực cà phê, cải thiện chất lượng cuộc sống trong cộng đồng của họ theo cách bền vững tại Việt Nam.

Giá trị cốt lõi của chúng tôi

  • Tôn trọng: Chúng tôi tin rằng mọi phụ nữ đều có tiếng nói độc đáo và hợp lệ. Do đó, chúng tôi tôn trọng mọi phụ nữ và ý tưởng của cô ấy như nhau.
  • Sự phong phú: Chúng tôi chứng minh và mô hình hóa sự hào phóng, hỗ trợ các chương trình khuyến khích phân bổ nguồn lực công bằng trên thế giới.
  • Chính trực: Chúng tôi hiểu rằng lý do cuối cùng của chúng tôi là phục vụ phụ nữ trong ngành của chúng tôi và đưa ra quyết định với sự trung thực, liêm chính và phù hợp với mục tiêu này.
  • Hợp tác: Vì cộng đồng nắm giữ các giải pháp cho các vấn đề của riêng họ, chúng tôi tin rằng cách tốt nhất để tác động đến các cộng đồng mà chúng tôi phục vụ là thông qua hợp tác và hợp tác.
  • Tạo sự khác biệt: Chúng tôi tin rằng tất cả phụ nữ có thể tạo ra sự khác biệt trong khi kiếm sống.