Mục tiêu chiến lược

  • Thúc đẩy sáng tạo kiến ​​thức và phát triển cá nhân giữa các thành viên liên kết để cải thiện cơ hội kinh doanh của họ.
  • Thúc đẩy các thành viên liên kết cà phê, định vị nó trên thị trường quốc tế để tạo cơ hội thương mại tốt hơn.
  • Thúc đẩy sự tiếp cận bình đẳng với các nguồn lực và lợi ích của các tác phẩm nữ.
  • Thúc đẩy sự phát triển bền vững trong mỗi cộng đồng của họ thông qua các hoạt động thân thiện với môi trường, khả thi về kinh tế và được xã hội chấp nhận.