Phát triển năng lực

  • Xây dựng chiến lược phát triển thị trường, điều chỉnh hợp lý cơ cấu sản phẩm hướng đến các thị trường có giá trị tăng cao.
  • Ổn định diện tích trồng cà phê theo quy hoạch, thực hành các quy trình canh tác bền vững.
  • Tập trung nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm chế biến; xây dựng và khẳng định thương hiệu cà phê Việt Nam trên trường Quốc Tế.
  • Xây dựng hệ thống tiêu thụ cà phê hiện đại, thích ứng với quá trình giao dịch mua bán trong nước và quốc tế.
  • Đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất, tạo liên kết, gắn bó lợi ích giữa người trồng, doanh nghiệp chế biến và các cơ sở dịch vụ.
  • Tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất – kinh doanh